AllBan chủ nhiệm KhoaTrưởng Bộ MônGiảng viênNhân sự Khoa

ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Quyền Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Quyền Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Trần Ngọc Hà

Quyền Trưởng bộ môn Tiếng Việt

ThS. Trần Ngọc Hà

Quyền Trưởng bộ môn Tiếng Việt

ThS. Lê Đỗ Uyên

Giảng viên

ThS. Lê Đỗ Uyên

Giảng viên

CN. Phạm Phương Uyên

Giảng viên

CN. Phạm Phương Uyên

Giảng viên

ThS. Nguyễn Tấn Tài

Giảng viên

ThS. Nguyễn Tấn Tài

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

ThS. Nguyễn Lê Tường Phượng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Lê Tường Phượng

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Tiến

Giảng viên - Tiếng Anh thương mại (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Lê Ngọc Tiến

Giảng viên - Tiếng Anh thương mại (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Phương Khánh Thông

Giảng viên

ThS. Phương Khánh Thông

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hải Yến

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hải Yến

Giảng viên

ThS. Sang Ngọc Nhân

Giảng viên

ThS. Sang Ngọc Nhân

Giảng viên

CN. Phùng Thanh Tuyền

Giảng viên

CN. Phùng Thanh Tuyền

Giảng viên

ThS. Võ Thị Hoàng Giang

Giảng viên

ThS. Võ Thị Hoàng Giang

Giảng viên

CN. Nguyễn Đỗ Thùy Trang

Giảng viên

CN. Nguyễn Đỗ Thùy Trang

Giảng viên
ThS. Kawamurra Kikumi

ThS. Kawamurra Kikumi

Giảng viên

ThS. Kawamurra Kikumi

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

ThS. Trần Tuyết Khanh

Giảng viên

ThS. Trần Tuyết Khanh

Giảng viên

ThS. Đỗ Minh Phương

Giảng viên

ThS. Đỗ Minh Phương

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thu Vân

Quyền Trưởng bộ môn Đông phương học

ThS. Nguyễn Thu Vân

Quyền Trưởng bộ môn Đông phương học

ThS. Ngô Trang Minh Thương

Giáo vụ

ThS. Ngô Trang Minh Thương

Giáo vụ

ThS. Ngô Ngọc Hoa

Giáo vụ

ThS. Ngô Ngọc Hoa

Giáo vụ

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Phó Trưởng Khoa thường trực

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Phó Trưởng Khoa thường trực

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Quyền Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Quyền Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy

ThS. Nguyễn Xuân Thụy Uyên

Quyền Trưởng Bộ môn Biên phiên dịch

ThS. Nguyễn Xuân Thụy Uyên

Quyền Trưởng Bộ môn Biên phiên dịch

ThS. Phạm Thị Ngoan

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Ngoan

Giảng viên

ThS. Châu Thị Hồng Thắm

Giảng viên

ThS. Châu Thị Hồng Thắm

Giảng viên

ThS. Trương Anh Khoa

Giảng viên

ThS. Trương Anh Khoa

Giảng viên

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

Quyền trưởng bộ môn Tiếng anh thương mại

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

Quyền trưởng bộ môn Tiếng anh thương mại

ThS. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

ThS. Đỗ Quốc Khánh

Giảng viên

ThS. Đỗ Quốc Khánh

Giảng viên

PGS.TS Trương Viên

Cố vấn

PGS.TS Trương Viên

Cố vấn

ThS. Trần Quốc Tuấn

Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh

ThS. Trần Quốc Tuấn

Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh

TS. Hồ Văn Hận

Quyền Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

TS. Hồ Văn Hận

Quyền Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

ThS. Trần Tấn Phát

Giảng viên - Tiếng Anh thương mại (NN Anh)

ThS. Trần Tấn Phát

Giảng viên - Tiếng Anh thương mại (NN Anh)

ThS. Phạm Thị Điệp

Giảng viên - Đông phương học

ThS. Phạm Thị Điệp

Giảng viên - Đông phương học
ThS. Trương Đinh Minh

ThS. Trương Đinh Minh

Giảng viên Biên phiên dịch (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Trương Đinh Minh

Giảng viên Biên phiên dịch (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Giảng viên - Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Giảng viên - Ngôn ngữ Trung Quốc

ThS. Phạm Bá Văn Quân

Giảng viên - Phương pháp giảng dạy (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Phạm Bá Văn Quân

Giảng viên - Phương pháp giảng dạy (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Nguyễn Thị Kim Yến

Giảng viên - Phương pháp giảng dạy (Ngôn ngữ Anh)

ThS. Nguyễn Thị Kim Yến

Giảng viên - Phương pháp giảng dạy (Ngôn ngữ Anh)